Ακολουθήστε μας

«Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού»:Οι Επεμβάσεις εντός του Άλσους Νέας Φιλαδελφείας

Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας, για τους περιβαλλοντικούς όρους & προυποθέσεις που αποφασίστηκαν σχετικά με το Άλσος Νέας Φιλαδελφείας,

στο πλαίσιο έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λόγω της λειτουργίας του νέου γηπέδου της ΑΕΚ,το alsonews.gr δημοσιεύει ενδεικτικά ορισμένους από αυτούς:

(Μέρος Β)'

Στο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας που είναι εφαπτόμενο του έργου δεν θα γίνει καμία επέμβαση πέραν των παρακάτω αναφερομένων.

Πρόσθετοι ειδικοί όροι περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και πρόσφορα αντισταθμιστικά μέτρα.

1. Πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας του έργου, ο φορέας του έργου υποχρεούται, να υλοποιήσει τα προβλεπόμενα στην «Τεχνική Έκθεση ισοζυγίου Πρασίνου του νέου γηπέδου της ΑΕΚ», μετά από κατάλληλη τροποποίηση/επικαιροποίησή της, αφού προηγουμένως ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και ακολούθως η έγκρισή της αρμοδίως ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

Κατά την σύνταξη της τροποποιημένης/επικαιροποιημένης «Τεχνικής Έκθεσης ισοζυγίου Πρασίνου του νέου γηπέδου της ΑΕΚ» που θα αποκαθιστά το περιβαλλοντικό ισοζύγιο στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

i. Η ως άνω τεχνική έκθεση ισοζυγίου του πρασίνου θα πρέπει να είναι συμβατή με εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη για το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας.

 ii. Να διερευνηθούν οι περιοχές που θα αναδασωθούν και προτείνονται στην «Τεχνική Έκθεση Ισοζυγίου πρασίνου του Νέου Γηπέδου της ΑΕΚ» ώστε να διατηρηθούν κάποια διάκενα εντός του άλσους διότι:

• για την λειτουργία του άλσους ως δασικού οικοσυστήματος τα διάκενα (ασκεπείς χώροι χωρίς δενδρώδη βλάστηση) αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για την ορνιθοπανίδα και την ερπετοπανίδα εντός του άλσους και σε ορισμένες περιπτώσεις δε, μπορούν να λειτουργήσουν και ως αντιπυρικές ζώνες.

• επίσης η διατήρηση των διακένων εντός του άλσους βελτιώνει την αισθητική η οποία δημιουργείται από τον συνδυασμό του δάσους και των διακένων και δημιουργείται ένα περιβάλλον περισσότερο ελκυστικό και ευχάριστο στον άνθρωπο

iii. Άλλες δράσεις/έργα περιβαλλοντικού ισοζυγίου που μπορούν να προταθούν στην εν λόγω Τεχνική Έκθεση για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του άλσους, σε αντικατάσταση των προτεινόμενων ή και σε συνδυασμό με αυτά είναι οι ακόλουθες/ακόλουθα:

α) δαπάνη για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων εντός δασικής και αναδασωτέας έκτασης για τα οποία έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση κάτι το οποίο προβλέπεται και στην ήδη εγκεκριμένη μελέτη που έχει συνταχθεί για λογαριασμό του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας

β) η δημιουργία σύνθετων φυτοφρακτών στην βόρεια πλευρά της οδού Αττάλειας και δυτικά του νέου υπό κατασκευή πεζόδρομου από κατάλληλα ενδημικά φυτικά είδη και να αποτελούνται από δασικά δένδρα ικανά να αναπτυχθούν σε μεγάλο ύψος, καθώς και από θαμνώδη και ποώδη βλάστηση διότι έχουν μεγαλύτερη οικολογική και αισθητική αξία

iv. Να συνταχθούν από τον φορέα του έργου οι κατάλληλες μελέτες βιοποικιλότητας της περιοχής του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας (όπως π.χ. για την ορνιθοπανίδα, την ερπετοπανίδα, εδαφοπανίδα και να εντοπιστούν τα σημεία αναπαραγωγής ή φωλεοποίησης, κ.λ.π.) προκειμένου να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία του άλσους από τις τυχόν επιπτώσεις που θα επιφέρει η λειτουργία του γηπέδου και ειδικότερα για τα είδη που προστατεύονται από ειδικές διατάξεις.

v. Να συνταχθεί από τον φορέα του έργου μελέτη για το μικροκλίμα της περιοχής γύρωθεν από το γήπεδο στην οποία μελέτη θα διερευνώνται οι επιπτώσεις αυτής της κατασκευής στο μικροκλίμα της περιοχής και πως αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν μόνιμα την χλωρίδα και πανίδα, που ζουν στο συγκεκριμένο βιότοπο. Στη μελέτη αυτή θα πρέπει να διερευνάται κατά πόσο επηρεάζονται ποσοτικά και ποιοτικά οι τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες από τη κατασκευή του γηπέδου και έχουν άμεση συνέπεια στην πανίδα και χλωρίδα του όμορου δασικού οικοσυστήματος του άλσους. Η μελέτη να αποτελέσει οδηγό για την επιλογή των φυτικών ειδών που θα επιλεγούν για την εγκατάσταση των φυτοφρακτών από δασικά είδη που θα είναι συμβατά με τις νέες συνθήκες του μικροκλίματος στην περιοχή καθώς και την αντικατάσταση των φυτικών ειδών που θα επηρεαστούν από την αλλαγή αυτή.

2. Ο φορέας του έργου οφείλει να συμμετέχει στη δασοπονική παρακολούθηση του συνόλου του άλσους σε συνεργασία με την αρμόδια Δασική Υπηρεσία και το Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

3. Κατά την υλοποίηση των εργασιών τα δασικά προϊόντα που θα παραχθούν να διατεθούν ατελώς στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας.

4. Ο φορέας του έργου οφείλει να υλοποιήσει τα ακόλουθα μέτρα αντιπυρικής προστασίας του άλσους Νέας Φιλαδέλφειας, όπως αυτά προβλέπονται στην ΜΠΕ του έργου του θέματος και περιλαμβάνουν:

4.1 Τη διακριτική περίφραξη όλων των μονοπατιών και δρόμων που ξεκινούν από τον πεζόδρομο πλάτους 10 μέτρων περιμετρικά του γηπέδου (κατά μήκος της ανατολικής και βόρειας πλευράς) και οδηγεί προς το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο ίδιος ο πεζόδρομος θα χρησιμοποιείται ως αντιπυρική ζώνη, αλλά και ως οδός πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων.

Επίσης, να περιφραχτεί το άλσος στο τμήμα του που γειτνιάζει ή επηρεάζεται από το έργο, με τις προϋποθέσεις που τίθενται με την αριθ. 133384/6587/10.12.2015 (Β´ 2828) ήτοι, οι τοίχοι περίφραξης θα πρέπει να έχουν προσαρμογή στην κλίμακα και στο περιβάλλον του χώρου και να καλύπτονται από πέτρα (εφόσον δεν έχουν κατασκευαστεί από αυτήν), ή από αναρριχητική βλάστηση και επιπλέον η περίφραξη θα φέρει υψηλό κιγκλίδωμα και ταυτόχρονα να κατασκευαστούν είσοδοι οι οποίοι την ημέρα τέλεσης των αγώνων θα παραμένουν κλειστές.

4.2 Την εκπόνηση με δικές του δαπάνες των κατάλληλων οριστικών μελετών αντιπυρικής προστασίας του άλσους, στην κατεύθυνση των προτάσεων της διαχειριστικής του μελέτης, προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση δημοπράτηση των έργων.

Επιπλέον ο φορέας του έργου να αναλάβει την χρηματοδότηση για την κατασκευή του δικτύου πυρόσβεσης της νότιας ζώνης αυτού.

Για το alsosnews.gr

Νεοκλής Τσούνης

admin

Βρισκεστε εδω